بهترین ماهی شمال جهت صادرات به روسیه


بهترین ماهی شمال جهت صادرات به روسیه از طریق شرکت های بازرگانی به طور عمده به فروش گذاشته می شود و در اختیار بازار ها قرار می گیرد.
ماهی شمال ایران که از دریای پهناور خزر صید می شود نسبت به ماهی جنوب ایران مرغوب تر می باشد که چند نمونه را در این جا ذکر می کنیم:
• ماهی خاویار
• ماهی سالمون
• ماهی صبور
• ماهی قزل

ماهی های ذکر شده هر کدام دارای ویژگی های خاصی هستند که بر همین اساس نیز نامگذاری می شوند.
روسیه از جمله کشور های متقاضی برای ماهی شمال ایران است که غالبا بهترین نوع ماهی جهت صادرات به این کشور به صورت منجمد در می آید و به طور عمده به فروش گذاشته می شود.