تخت بیمارستانی

بررسی های انجام شده تجهیزات پزشکی ارتوپدی در بیمارستان‌های مورد مطالعه و همچنین تعداد تخت‌هایی را که می‌توان در طول همه‌گیری کووید-19 تخلیه کرد، نشان می‌دهد. به عنوان مثال، بیمارستان 1، با امتیاز کارایی فنی 0.687، می تواند با تولید همان خروجی با استفاده از 31.3٪ منابع کمتر، کارایی را افزایش دهد.

در جدول فوق با ضرب امتیاز کارایی فنی در تعداد تخت های هر بیمارستان، تعداد بهینه تخت به دست آمد. سپس برای تعیین تعداد تخت های قابل تخلیه، تعداد کل تخت ها از تعداد کل تخت ها کاهش یافت.

جدول 4 پتانسیل بیمارستان های مورد مطالعه را برای تخلیه تخت ها بر اساس نوع بخش های بیمارستانی در طول اپیدمی کووید-19 نشان می دهد.

نتایج مطالعه حاکی از آن است که با توجه به ناکارآمدی بیمارستان‌ها، تعویق برخی از اعمال جراحی و کاهش مدت اقامت بیماران در این بیمارستان‌ها و با پیروی از مدل بیمارستان‌های مرجع، می‌توان در مجموع 1781 تخت را ایجاد کرد.

تخلیه و مجدداً به بیماران کووید-19 در یک دوره 1 ساله تخصیص داده شد. از این تعداد 450 تخت در بخش های عمومی و 1331 تخت در بخش های تخصصی می باشد.

تخت بیمارستانی

 

مطالعه حاضر با هدف بررسی تخلیه و تخصیص مجدد تخت‌های بیمارستانی در شرایط بحرانی مانند اپیدمی کووید-19 به منظور ایجاد چارچوبی برای تخصیص منابع در بیمارستان‌ها در زمان بحران انجام شد.

متغیرهایی مانند تعداد پزشک، پرستار و سایر کارکنان و تعداد تخت به عنوان ورودی و درصد اشغال تخت به عنوان خروجی در پژوهش حاضر انتخاب شد. در این مطالعه از روش ناپارامتریک DEA به منظور به حداقل رساندن ورودی استفاده شد، زیرا در سیستم سلامت مدیران سیستم سلامت کنترل بیشتری بر ورودی‌ها دارند تا برونداد.

کارایی فنی بیمارستان های وابسته به UUMS در سال 2021 برابر 0.603 محاسبه شد. نتایج نشان داد که اکثر بیمارستان ها کارآمد نبودند و کارایی فنی را می توان 39.7 درصد افزایش داد. بیمارستان‌هایی با حداکثر کارایی فنی، یعنی بازده فنی 1، مقادیر ورودی اولیه و بهینه را برای تخت‌های خود داشتند، با ورودی تخت اضافی صفر.

این بیمارستان ها از کارایی مدیریتی بالایی نیز برخوردار بودند. این در حالی است که بیمارستان‌هایی که بازده فنی کمتر از 1 بودند، دارای تخت‌های ورودی اضافی بودند و باید تعداد تخت‌های خود را بهینه می‌کردند تا به کارایی بهینه برسند.

نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که بسترهای اضافی در این بیمارستان‌ها وجود دارد که استفاده بهتر از منابع از طریق مدیریت کارآمدتر را ایجاب می‌کند. نتایج مطالعه لی و چوی نشان می دهد که به طور متوسط 23.5 درصد مازاد تخت در بیمارستان های فلوریدا وجود دارد که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *