مرکز ماهی رودخانه ای شمال در بازار تهران


مرکز ماهی رودخانه ای شمال در بازار تهران، انواع ماهی را عرضه می کند. ماهی رودخانه ای شمال، همواره مشتریان خاص خود را در بازار تهران دارد.
ماهی رودخانه ای شمال، شامل ارقام متنوع ماهی هایی می شود؛ که در رودخانه های جاری شمال کشور پرورش یافته اند. این ماهی ها بعد از ماهی های دریایی، بازار پررونقی را به خود اختصاص داده اند. چرا که به اندازه کافی طرفدار دارند.
مرکز ماهی رودخانه ای شمال واقع در بازار تهران، یکی از بزرگترین مراکز عرضه کننده ماهی رودخانه ای می باشد.
بازار ماهی تهران، محل ویژه ای برای فروش ماهی رودخانه ای شمال است.