پخش ماهی خوراکی شمال در تهران


پخش ماهی خوراکی شمال در تهران به مقدار زیاد صورت می گیرد. از آن جا که جمعیت زیادی در این شهر متمرکز شده اند، این بازار از رونق خوبی برخوردار است.
پخش ماهی خوراکی در تهران توسط مراکز پخش و توزیع کننده های عمده آن صورت می گیرد. این شهر به دلیل نزدیکی به شهر های شمالی، همواره دارای ماهی های تازه ارسال شده از شمال می باشد.
تهران به عنوان پایتخت ایران و بزرگ ترین شهر آن دارای بازار های زیادی است که عرضه کننده انواع ماهی های مختلف در طیف قیمتی متنوع می باشند.
ید یکی از عناصر مهمی است که توسط خوردن ماهی تامین می شود.